gitでsubmoduleのupdate

ただsubmodule updateしただけじゃだめでした。
けどそもそもsubmoduleは挙動がよくわからなく。使わないことにする・・・

$ git pull
$ git submodule foreach 'git pull origin master'
$ git submodule update